Regulamin Programu Partnerskiego

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO „Ambasador Dlaratownictwa.eu”


 25.04.2019

 §1. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Organizatorem Programu „Ambasador Dlaratownictwa.eu” zwanego dalej Programem jest MNC Poland Group Michał Naczk z siedzibą w Bolszewie 84-239, ul. Słowackiego 29, identyfikujący się numerem NIP: 5882369269, zwany dalej Organizatorem.

2. Każda osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do udziału w Programie jest Uczestnikiem Programu i tak dalej będzie nazywany w Regulaminie. W Programie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółki prawa handlowego zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem § 1 pkt 3 Regulaminu.

3. Z uczestnictwa w Programie wykluczone są osoby prawne a także przedsiębiorcy, którzy w zakresie swojej działalności (przedmiot działalności) świadczą usługi dotyczące pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych oraz w pozostałych mediach oraz wszelkie usługi podobne, niezależnie od tego, czy usługi takie faktycznie świadczą, czy tylko znajdują się one w zakresie przedmiotu działalności wskazanego podmiotu.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego Regulaminem), wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami Programu oraz osobami, które już Uczestnikami Programu zostały, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.

5. Każda osoba pragnąca zostać Uczestnikiem Programu (dalej jako: Uczestnik) zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także członkowie rodzin ww. osób. Za członków rodzin pracowników lub współpracowników Organizatora uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, osoby pozostające w szczególnie bliskim stosunku osobistym i osoby przysposobione przez małżonka pracownika lub współpracownika Organizatora.

6. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Uczestnik w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi na adres e-mail:  biuro@mncpoland.pl .

7. Program prowadzony jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.dlaratownictwa.eu w zakładce Partnerzy .

 


 

§2. IDEA PROGRAMU

1. Program ma na celu nawiązywanie współpracy pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami Programu, którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować produkty oferowane w sklepie internetowym www.dlaratownictwa.eu (zwany dalej Serwisem lub dlaratownictwa.eu) celem zwiększenia sprzedaży produktów oferowanych przez Organizatora, wyszczególnionych w Programie.

 2. Program zakłada naliczanie korzyści Uczestnikom z tytułu aktywności pozyskanych przez nich klientów Serwisu, polegającej na dokonaniu zakupów w Serwisie wszystkich produktów z oferty dlaratownictwa.eu.

3. Z tytułu aktywnego udziału w Programie, każdemu Uczestnikowi naliczane są korzyści w formie prowizji w wysokości 4% od zrealizowanych transakcji sprzedaży poprzez link referencyjny danego Uczestnika.

 

 §3. STATUS UCZESTNIKA

1. O status Uczestnika mogą ubiegać się:

a. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące rezydentami w rozumieniu przepisów podatkowych, które mają ukończony 18 rok życia oraz osoby w wieku powyżej 16 lat, lecz tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych wyrażoną na piśmie i dostarczoną Organizatorowi,

b. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zarejestrowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

c. spółki prawa handlowego posiadającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Warunkiem koniecznym do uzyskania statusu Uczestnika Programu jest rejestracja konta Uczestnika pod adresem:  https://dlaratownictwa.eu/index.php?route=affiliate/login

3. Formularz zgłoszeniowy oraz formularz z danymi Uczestnika Programu powinien zostać wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, każdy Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o zmianach Organizatora.

4. Organizator może zwrócić się o podanie dodatkowych danych lub informacji, albo dostarczenia określonych dokumentów, oświadczeń lub podjęcia innych działań lub czynności wskazanych w korespondencji tylko w niezbędnym zakresie, jedynie w sytuacji gdy jest to konieczne dla określenia wysokości korzyści lub podstaw do jej wypłacenia.

5. Nabycie statusu Uczestnika następuje z chwilą otrzymania od Organizatora wiadomości to stwierdzającej (potwierdzenie rejestracji).

6. Rejestracja Uczestnika nie powoduje powstania po stronie Uczestnika Programu jakichkolwiek zobowiązań względem Organizatora Programu. Uczestnik Programu może rozpocząć i zakończyć działania o jakich mowa w Programie w dowolnym momencie lub nie rozpoczynać ich wcale.

7. Każdy Uczestnik Programu może posiadać tylko jedno konto w Programie Partnerskim. Usunięcie danych przez Uczestnika Programu, albo skierowane do Organizatora żądanie usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Programu, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Uczestnika Programu, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.

 

§4. ZASADY DZIAŁALNOŚCI UCZESTNIKA I UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

1. Podstawowym zadaniem Uczestnika Programu jest promocja produktów oferowanych w Serwisie Dlaratownictwa.eu, biorących udział w Programie.

2. Warunkiem niezbędnym do uznania klienta Serwisu za osobę poleconą przez danego Uczestnika, jest to, aby taka osoba została przekierowana do Serwisu www.dlaratownictwa.eu na kartę produktową dowolnego produktu z oferty w wyniku użycia specjalnego hiperłącza (link referencyjny) udostępnionego klientowi Serwisu. Uczestnik ma możliwość samodzielnego wygenerowania unikatowego dla siebie i danego produktu linku, co pozwoli na przypisanie w bazie Serwisu danego klienta Serwisu do konkretnego Uczestnika, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Uczestników korzyści z tytułu udziału w Programie.

3. Hiperłącze (link referencyjny) wygenerowane przez Uczestnika Programu ma ważność 14 dni od momentu wygenerowania. Po tym okresie link wygasa, a jego użycie nie będzie powodowało naliczenia prowizji.

4. Hiperłącze może być udostępniane przez Uczestnika Programu innym osobom w taki sposób, aby nie powodował naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i norm etycznych, w szczególności:

 a. nie nosił znamion uprawiania spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć),

b. nie nosił znamion przesyłania niezamówionej informacji handlowej,

c. nie naruszał prawa do prywatności osób, którym hiperłącze jest przekazywane,

d. hiperłącze nie może być udostępniane w szczególności w serwisach o treściach pornograficznych, ideologicznych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne bądź naruszających dobre obyczaje,

e. uwzględniał powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

5. Uczestnik jest zobowiązany działać w granicach dozwolonych prawem ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań prawnych dotyczących reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności ustawy z dnia 27 czerwca 2016 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1219 – zwana dalej Ustawą).

6. Uczestnik nie będzie promował produktów na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach, których nie jest właścicielem, w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego właścicieli. Uczestnik może odpowiadać na pytania zadane w takich miejscach w sposób nakłaniający do zainteresowania się produktem lub Serwisem dlaratownictwa.eu.

7. Zabronione jest wyświetlanie całości Serwisu dlaratownictwa.eu w ramce (iframe) poza indywidualnie ustalonymi przypadkami.

8. Zabronione jest wyświetlanie Serwisu Organizatora jako pop-up, pop-under we wszelkich systemach wymiany i promocji. Miejsce promocji produktów musi być pozbawione reklam, których treść/forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Organizatora w szczególności związanych z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem i muzyką.

9. Organizator zobowiązuje się wspierać merytorycznie Uczestnika w kwestii promocji produktów i Serwisu w Internecie.

10. Organizator będzie indywidualnie rozpatrywał wszelkie skargi na Uczestników biorąc pod uwagę racje i dobro obu stron, regulamin oraz specyfikę ośrodka, od którego skarga nadeszła.

11. Hiperłącze, będące linkiem referencyjnym może być umiejscawiane na banerach reklamowych i innych formach reklam zamieszczanych przez Uczestników na stronach i serwisach www, co do których Uczestnicy mają właściwe i odpowiednie prawa oraz Organizator nie sprzeciwi się zamieszczeniu reklamy w tych serwisach (np. ze względu na ich tematykę, wygląd czy funkcjonalność).

12. Niedozwolone jest w szczególności stosowanie następujących posunięć:

a. stosowania linku, który aktywowany jest automatycznie po wejściu bądź wyjściu z danej strony internetowej, na której hiperłącze jest zamieszczone,

b. wykorzystanie linków prowadzących do Serwisu w celach innych niż przewidziane regulaminem, w szczególności umieszczaniem ich w serwisach nawołujących do przemocy, propagujących rasizm, obraźliwych, pornograficznych oraz sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,

c. uzależnienia dostępu do swoich usług od aktywacji wygenerowanego linku, kliknięcia w reklamę z zaszytym linkiem,

d. podszywania się pod serwis dlaratownictwa.eu we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, anonsach, reklamach, we własnych serwisach oraz materiałach reklamowych, niezależnie od tego jaka byłaby forma promocji Serwisu Organizatora,

e. reklamy w Google AdWords lub innych z użyciem słów DLARATOWNICTWA, DLARATOWNIKÓW, DLA_RATOWNICTWA, DLA-RATOWNICTWA, DLA RATOWNICTWA lub o zbliżonej treści albo formie w jakimkolwiek połączeniu z innym słowem, przy uwzględnieniu treści § 4 pkt 15,

f. używanie programów do automatycznego dodawania wpisów, systemu wymiany linków oraz pressel page,

g. stymulowanie i sztuczne „nabijanie” kliknięć w swoje linki referencyjne,

h. umieszczanie linków referencyjnych bądź odnośników tekstowych i graficznych zawierających linki referencyjne (np. banery) w serwisach, których główną formą działalności jest marketing afiliacyjny rozumiany jako działania marketingowe nakierowane na efekt sprzedażowy i kierowanie klienta poprzez reklamę własną do konkretnego sklepu lub serwisu, wskazując konkretne miejsce i/lub korzyść płynącą z zakupu (np. obietnica rabatu, darmowa dostawa produktu, możliwość zakupu w ratach 0% i wszystkie inne formy promocji sprzedaży),

i. umieszczanie linków referencyjnych na stronach służących przede wszystkim celom reklamowym, niezależnie od ilości reklamowanych tam podmiotów, produktów oraz usług. Jako stronę służącą celom reklamowym lub służącą przede wszystkim celom reklamowym należy rozumieć stronę internetową, w której treści reklamowe przekraczają 25% treści lub powierzchni strony,

j. umieszczanie linków referencyjnych w serwisach internetowych zawierających w nazwie domeny słowa: rabat, tanio, kupon, kod, promocja, okazja, oferta, profit, dlaratownictwa oraz ich odmiany, wyrazy pochodne, pokrewne, synonimy oraz wyrazy bliskoznaczne.

13. Uczestnik Programu nie może otrzymać prowizji za zakupy własne. Poprzez zakup własny należy rozumieć sytuację, w której Uczestnik Programu, który chce uzyskać prowizję występuje jako osoba na zamówieniu (imię i nazwisko lub firma) albo osoba, na którą wystawiony zostanie dokument sprzedaży.

14. Uczestnik Programu nie może popularyzować Serwisu dlaratownictwa.eu.pl zgodnie z § 2 Regulaminu w jakimkolwiek przekazie odnoszącym się do programu Sales Masters, powołując się na jakiekolwiek inne działania o charakterze promocyjnym lub reklamowym prowadzone przez Organizatora.

15. Uczestnik w ramach prowadzenia kampanii Adwords lub podobnej, ma obowiązek dodania do wszystkich istniejących tego typu kampanii wykluczających słów kluczowych na poziomie kampanii uniemożliwiających wyświetlanie się reklam w wynikach wyszukiwania dla zapytań zawierających frazy DLARATOWNICTWA, DLARATOWNIKÓW, DLA_RATOWNICTWA, DLA-RATOWNICTWA, DLA RATOWNICTWA oraz ich pochodnych.

16. Przekierowanie na strony dlaratownictwa.eu powinno być potwierdzone świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego.

17. Efektem pierwszego wejścia osoby poleconej do Serwisu poprzez link Uczestnika jest zapisanie pliku „cookie” w systemie tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację klienta Serwisu i jego wizyt w Serwisie dlaratownictwa.eu jako dokonanych z polecenia konkretnego Uczestnika. Plik „cookie” zachowuje ważność do momentu opuszczenia strony przez osobę poleconą i może zostać zastąpiony przez analogiczny plik innego Uczestnika poprzez nadpisanie.

18. Uczestnikowi naliczana jest prowizja bezpośrednio wtedy, gdy w chwili składania zamówienia, w systemie informatycznym klienta Serwisu składającego zamówienie zapisany jest plik „cookie” tego Uczestnika.

19. Jeśli klient Serwisu z jakichkolwiek przyczyn zrezygnuje z zakupu, wycofa zamówienie, zwróci produkt lub odstąpi od umowy w którymkolwiek momencie jej trwania niezależnie od przyczyny odstąpienia, konto Uczestnika Programu zostanie pomniejszone o wartość jaka przybyła Uczestnikowi Programu za zakup wszystkich zwróconych produktów. Prowizja, jaka zasila konto Uczestnika, zależna jest od aktualnej ceny sprzedaży danego produktu i liczona jest według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Jeżeli po złożeniu zamówienia oraz naliczeniu prowizji nastąpi zmiana (korekta) wartości zamówienia dokonanego przez klienta Serwisu (np. związana z udzielonym klientowi Serwisu rabatem już po dokonaniu przez niego zakupu), od którego to zamówienia została Uczestnikowi naliczona prowizja, wówczas zmieniona zostanie także wysokość naliczonej Uczestnikowi prowizji stosownie do wartości zamówienia.

20. Prowizja nie jest naliczana, jeżeli zakup lub jego finalizacja nastąpi poprzez aplikację mobilną.

21. Z uwagi na opisane uwarunkowania techniczne Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Uczestników Programu, jak i osób odwiedzających Serwis w wyniku działań Uczestników Programu (klientów Serwisu), co dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików „cookies” w tych systemach, posługiwania się informacjami zmienianymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie Serwisu i innych, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Uczestnikom Programu punktów.

22. Świadczenie usługi Programu na rzecz Uczestnika jest nieodpłatne i realizowane jest przez czas nieoznaczony, do momentu zrezygnowania z usługi przez Uczestnika, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących naliczanej prowizji.

23. Celem skorzystania z usługi Programu należy spełnić poniższe wymaganie techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator:

a. dostęp do sieci Internet;

b. posiadane i dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego w postaci tabletu lub smartfona;

c. zaktualizowany program służący do odbioru poczty elektronicznej oraz zaktualizowana przeglądarka internetowa.

24. Na Uczestniku ciąży zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym w ramach usługi Programu.

25. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym Uczestnika korzystającego z usługi Programu, jest możliwość oraz ryzyko przejęcia kontroli nad urządzeniem elektronicznym Uczestnika lub Programu przez osoby trzecie w celu wyrządzenia szkody Uczestnikowi lub Organizatorowi. Uczestnik powinien podjąć wszelkie środki ochrony na swoim urządzeniu celem zminimalizowania oraz uniknięcia powyższych zagrożeń.

26. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Programu na rzecz Uczestnika niezbędne jest podjęcie czynności wskazanych w Regulaminie, a w szczególności rejestracja konta Uczestnika.

27. Uczestnik może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Programu i z niej zrezygnować w każdym momencie nieodpłatnie – w tym celu należy skierować wiadomość e-mail do Organizatora z informacją o rezygnacji, na adres biuro@mncpoland.pl. By rezygnacja była uwzględniona Uczestnik musi skierować ją z adresu e-mail, który jest zarejestrowany w Programie.

28. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, Uczestnik, który nie spełnia wymagań związanych z wypłatą środków nie może się ubiegać się o ich wypłacenie przez Organizatora.

 

§5. PRODUKTY BIORĄCE UDZIAŁ W PROGRAMIE ORAZ NALICZANIE PROWIZJI

1. Prowizję można gromadzić za zakupy klientów Serwisu z przekierowań z linków referencyjnych wygenerowanych przez danego Uczestnika Programu.

2. Wysokość naliczonej prowizji zależy od aktualnych prowizji dostępnych na stronie Programu.

3. Prowizja, jaka zasila konto Uczestnika, zależna jest od aktualnej ceny sprzedaży danego produktu, wg cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 

§6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: https://mncpoland.pl/pp.html

 

§7. OBSŁUGA ZAPYTAŃ I REPREZENTACJA ORGANIZATORA

1. Oprogramowanie Organizatora rozpoznaje Uczestników, którym naliczana jest prowizja po specjalnym ID zapisanym na komputerze klienta Serwisu w plikach „cookies” w momencie kliknięcia przez klienta Serwisu w link wygenerowany przez Uczestnika Programu.

2. System będzie odnawiał plik „cookie” za każdym razem, gdy Klient kliknie w link wygenerowany przez Uczestnika, nadpisując tym samym poprzednią wartość ID, o ile link jest jeszcze aktywny.

3. Uczestnik będzie starannie promował produkty dostępne w serwisie dlaratownictwa.eu, ze szczególnym uwzględnieniem aktualności prezentowanych przez siebie informacji.

4. Uczestnik Programu nie może przyrzekać żadnemu potencjalnemu lub faktycznemu klientowi gwarancji innych niż te wydawane przez Organizatora, bez jego zgody.

5. Uczestnik Programu w swojej działalności w ramach Programu, w bezpośrednich rozmowach i konwersacjach z innymi osobami będzie dbał o nienaganny wizerunek Organizatora i Serwisu Internetowego dlaratownictwa.eu.

 

§8. PROWIZJE I WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Uczestnika płatne jest na podstawie zestawienia dostępnego w systemie informatycznym Organizatora, które zawiera listę zrealizowanych zamówień i wynikającą z niej sumę prowizji po uprzednim zatwierdzeniu przez Organizatora prowizji. Dostępna do wypłaty prowizja uwzględnia okres związany z możliwością zwrotu przez Klienta zakupionego towaru.

2. Wypłata jest możliwa do zrealizowania po zgromadzeniu przez Uczestnika na swoim koncie, w sekcji „Dostępna prowizja”, prowizji w kwocie co najmniej 50 zł, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

3. Prowizje sumowane są w systemie Programu, a zlecenie wypłaty następuje samodzielnie przez Uczestnika z poziomu konta w Programie, nie częściej niż raz na miesiąc kalendarzowy. Realizacja płatności następuje okresie 30 dni od momentu otrzymania przez Organizatora zlecenia wypłaty.

4. Aby wypłacić zgromadzoną prowizję w Programie Uczestnik powinien zastosować się do poniższej procedury:

a. zalogować się do swojego konta w Programie,

b. kliknąć w zakładkę „Płatności”,

c. wypełnić poprawnie formularz wszystkie pola traktując jako obowiązkowe (imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, numer rachunku bankowego, numer PESEL oraz nazwę urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania),

d. Przesłać wiadomość mailową na adres biuro@mncpoland.pl z prośbą o wypłatę zgromadzonej prowizji.

5. Wypłaty prowizji dokonywane są przez Organizatora przelewem na rachunek bankowy Uczestnika podany w formularzu zgodnie z pkt 4.

6. Dane Uczestników podane podczas rejestracji muszą być prawdziwe i aktualne na dzień wypłaty oraz w przypadku osób fizycznych umożliwiać wystawienie Organizatorowi PIT 8C. W przypadku osób fizycznych, Uczestnik potwierdzi podpisem odbiór dokumentu PIT 8C od kuriera.

7. Naliczanie prowizji będzie prowadzone z dokładnością do jednego grosza.

8. Podstawą do wypłaty prowizji dla osób prowadzących działalność gospodarczą bądź spółek prawa handlowego jest wystawienie przez Uczestnika Programu faktury (dane do faktury zgodnie z §1, pkt 1) na kwotę wypłacanej prowizji z 30-dniowym terminem płatności, a następnie przesłanie jej na adres mailowy biuro@mncpoland.pl. Analogicznie do §8 pkt 4 należy wypełnić formularz, przesłać oryginalną fakturę w formie elektronicznej (w treści pozycji na fakturze wpisując „Prowizja w ramach Programu Partnerskiego) oraz potwierdzić operację.

9. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zgromadzona prowizja stanowi przychody z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 grudnia 2016 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016 r., poz. 2032 – dalej jako PitU), a Organizator zobowiązuje się na podstawie art. 42a PitU do sporządzenia informacji PIT-8C dla Uczestników, którym wypłacił prowizję i przekazania tej informacji (do końca lutego następnego roku podatkowego) Uczestnikom oraz Naczelnikom Urzędów Skarbowych właściwych według miejsca zamieszkania danego Uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany wykazać otrzymany przychód w zeznaniu rocznym i odprowadzić należny od niego podatek dochodowy.

 

§9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące Programu, Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia podlegającego reklamacji na adres Organizatora z dopiskiem o treści: Reklamacja – Program Partnerski.

2. Reklamacje należy kierować na adres e-mail biuro@mncpoland.pl.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej wpływu na wskazany w § 9 pkt 2 adres e-mail.

4. Odpowiedź na reklamację zawierająca informację o sposobie jej rozpatrzenia zostanie przesłana do Uczestnika na wskazany adres e-mail, z którego wysłana złożona została reklamacja.

 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. O zmianach w Regulaminie Uczestnik zostanie powiadomiony mailowo w momencie  wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie Programu. Brak akceptacji zmian w Regulaminie jest równoznaczny z wyrejestrowaniem się z Programu.

2. Organizatorowi służy prawo zablokowania udziału Uczestnika w Programie lub zakończenia współpracy z Uczestnikiem w przypadku niestosowania się przez Uczestnika do postanowień Regulaminu, po umożliwieniu Uczestnikowi ustosunkowania się do stwierdzonych przez Organizatora naruszeń Regulaminu.

3. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z własnej inicjatywy z udziału w Programie, Uczestnik nie może zażądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za zgromadzone w Programie prowizje, co do których Uczestnik nie złożył zlecenia wypłaty, o którym mowa w § 8.

4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora w czasie trwania Programu lub po jego zakończeniu, iż Uczestnik podjął jakiekolwiek (chociażby incydentalne) działanie dla zdobywania prowizji w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem, zarówno polskim jak i międzynarodowym mogącym mieć zastosowanie w konkretnym przypadku, Organizator uprawniony jest do niezwłocznego anulowania wszelkich przyznanych takiemu Uczestnikowi korzyści, niezależnie od sposobu ich pozyskania, zaś Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu wszystkich przyznanych korzyści materialnych.

5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za stosowanie się do wymogów prawa polskiego w szczególności do wymogów Ustawy, o której mowa w § 4 pkt 5.

6. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Stetoskop | Laryngoskop | Odzież Medyczna | Sprzęt Medyczny | OpenCart Dlaratownictwa.eu - MNC Poland © 2023