Regulamin promocji BonusDlaRatownictwa

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „BONUS.Dlaratownictwa” 
 
 
I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem ogólnopolskiego konkursu „BONUS.Dlaratownictwa” zwanego dalej: 
„Konkursem ogólnopolskim” jest MNC Poland z siedzibą w Bolszewie 84-239 ul. 
Słowackiego 29, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Wójta Gminy Wejherowo 
NIP: 588-23-69-269
zwana dalej „Organizatorem”. 
1.2 Fundatorem nagród w Konkursie ogólnopolskim jest MNC Poland - Operator sklepu 
internetowego Dlaratownictwa.eu
1.3 Dane osobowe Uczestników Konkursu ogólnopolskiego będą przetwarzane zgodnie z 
postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach 
związanym z organizacją Konkursu ogólnopolskiego „BONUS.Dlaratownictwa” wyłącznie 
przez MNC Poland. Administratorem danych osobowych jest MNC Poland.
Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak 
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie ogólnopolskim. 
1.4 Konkurs ogólnopolski rozpoczyna się dnia 01 stycznia 2018 r. 
Produkty objęte Konkursem ogólnopolskim pozostają w sprzedaży zarówno przed datą jego 
rozpoczęcia, jak i po dacie jego zakończenia.
1.5 Konkurs ogólnopolski prowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
1.6 Celem Konkursu ogólnopolskiego jest wzbudzenie wśród konsumentów zainteresowania 
markami MNC Poland, Dlaratownictwa.eu oraz zachęcenie ich do zakupu produktów tych 
marek. 
1.7 Przez produkty objęte Konkursem ogólnopolskim należy rozumieć produkty dostępne w ofercie
sklepu internetowego Dlaratownictwa.eu oraz w dystrybucji firmy MNC Poland.
1.8 Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
www.dlaratownictwa.eu i jest jedynym dokumentem regulującym zasady Konkursu  
ogólnopolskiego w sposób wiążący dla Organizatora. Wszelkie inne informacje związane z 
Konkursem ogólnopolskim mają jedynie charakter pomocniczy lub instruktażowy. 
 
 
II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE OGÓLNOPOLSKIM 
2.1. Udział w Konkursie ogólnopolskim mogą brać tylko pełnoletni konsumenci mający stałe 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.2 poniżej. 
Przez konsumenta należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty objęte Konkursem 
ogólnopolskim w celach niezwiązanych bezpośrednio działalnością gospodarczą. 
2.2 W Konkursie ogólnopolskim nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani 
osoby które wykonują pracę lub czynności na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek 
prawny tytułu prawnego, ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez 
członków najbliższej rodziny rozumieć należy wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, 
małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów oraz osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia. 
2.3. Konkurs ogólnopolski polega na tym, że konsumenci, którzy dokonali jednej transakcji potwierdzonej 
paragonem fiskalnym lub fakturą, mogą w celu uzyskania nagrody 
zarejestrować paragon lub fakturę będący dowodem tego zakupu na stronie konkursowej 
www.bonus.dlaratownictwa.eu. Z chwilą prawidłowej rejestracji stają się oni Uczestnikami Konkursu
ogólnopolskiego, zwanymi dalej „Uczestnikami”. 
2.4. Prawidłowa rejestracja w Konkursie ogólnopolskim polega na 
wypełnieniu formularza internetowego, w którym należy podać numer paragonu oraz wskazać
adres mailowy, na który nastąpić ma ewentualne powiadomienie o przyznaniu nagrody; 
2.5. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania oryginału paragonu. Oryginał paragonu jest 
wymagany i konieczny do odebrania nagrody przez Laureata Konkursu ogólnopolskiego.  
2.6. Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy zarejestrowania w Konkursie ogólnopolskim 
zgłoszenia niespełniającego warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie. 
 
 
III.NAGRODY 
4.1. W każdej edycji Konkursu ogólnopolskiego Laureatom przyznane zostaną 
następujące nagrody: 
a) 1 (jedna) nagroda główna w postaci stetoskopu HS-30N oraz nożyczek ratowniczych:
         http://dlaratownictwa.eu/index.php?route=product/product&path=73_82&product_id=1714
         http://dlaratownictwa.eu/index.php?route=product/product&path=155_109&product_id=198.
b) 3 (dwie) nagrody dodatkowe w postaci stetoskopu HS-30A oraz vouchera o wartości 5zł:
         http://dlaratownictwa.eu/index.php?route=product/product&path=73_82&product_id=1712
4.2. Vouchery stanowiące nagrody główne podlegają realizacji wg zasad określonych szczegółowo 
w ich treści. 
4.3. Wartość nagrody nie przekroczy 760 zł (siedmiuset sześćdziesięciu złotych) i w 
związku z powyższym Uczestnicy otrzymujący te nagrody korzystają ze zwolnienia od 
opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
4.6. Nagrody nie podlegają zamianie na ich ekwiwalent pieniężny. 
 
IV. WYŁANIANIE LAUREATÓW I POWIADOMIENIE O PRZYZNANIU PRAWA DO ODBIORU NAGRODY 
5.1. Wyłonienie Laureatów poszczególnych edycji Konkursu ogólnopolskiego następować będzie 
w drodze decyzji komisji konkursowej. Losowanie odbywać się bedzie w grudniu i będzie ono obejmowało wszystkie zgłoszenia
zarejestrowane od poprzedniego losowania. Termin losowania zostanie ogłoszony na profilu facebookowym 14 dni przed
planowanym terminem losowania.
5.2. Komisja konkursowa w każdym etapie losuje spośród zgłoszeń prawidłowo 
zarejestrowanych jedno, którego autorowi przyznaje 
prawo do odebrania nagrody głównej oraz 3 zgłoszenia, których autorzy 
otrzymują prawo do odebrana nagrody dodatkowej. 
5.3. W przypadku, gdy Laureat nagrody głównej zrezygnował z niej lub utracił do niej prawo, 
nagroda ta wygasa. 
5.4. O decyzji komisji konkursowej Laureat danego etapu Konkursu ogólnopolskiego zostanie 
powiadomiony w ciągu 48 godzin od dnia wyłonienia laureatów tego etapu. Powiadomienie 
nastąpi mailowo na adres podany podczas rejestracji zakupu na stronie internetowej.
 
V. ZASADY ODBIORU NAGRÓD I WYGASNIĘCIE PRAWA DO ODBIORU NAGRODY 
6.1. Uczestnik w celu odebrania nagrody konkursowej zobowiązany jest dostarczyć oryginalny 
paragon dokumentujący zakup produktów objętych Konkursem ogólnopolskim w ciągu 14 dni 
od dnia, w którym został poinformowany o przyznaniu nagrody na następujący adres Organizatora.
6.2. Termin 14 dni, o którym mowa w pkt 6.1 powyżej uważa się za zachowany, jeżeli w tym 
terminie oryginalny paragon dokumentujący zakup produktów objętych Konkursem 
ogólnopolskim został wysłany na adres Organizatora.
6.3. Nagrody zostaną przesłane Laureatom przez Organizatora przesyłką pocztową w terminie 14 
dni od dnia otrzymania oryginalnego paragonu. W razie braku możliwości doręczenia nagrody 
w tym terminie z przyczyn zależnych od Laureata, Organizator podejmie próbę kontaktu z 
Laureatem i ponownego przesłania nagrody. 
6.4. Wygaśnięcie prawa do odbioru nagrody powoduje:
a) brak oryginalnego paragonu lub odmowa przekazania tego paragonu; 
b) brak możliwości odczytania numeru oraz daty i godziny wystawienia paragonu; 
c) niedostarczenie paragonu w terminie, 
d) brak możliwości skontaktowania się z Laureatem z przyczyn niezależnych od Organizatora, 
pomimo podjęcia co najmniej trzech prób w odstępach nie mniejszych niż 2 godziny, przy 
czym w razie niepodejmowania rozmowy telefonicznej przez Laureata uznaje się próbę 
połączenia telefonicznego za nieudaną po co najmniej 5 sygnałach telefonicznych 
oczekiwania na podjęcie rozmowy; 
e) odmowa przekazania danych lub wyrażenia zgód niezbędnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami do przetwarzania danych osobowych na potrzeby Konkursu ogólnopolskiego lub 
wymaganych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy do wykonania obowiązków 
podatkowych związanych z otrzymaniem nagrody. 
 
VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1. Decyzja komisji jest ostateczna i niezmienna. Organizator nie przewiduje możlwiości zgłaszania reklamacji odnośnie decyzji komisji konkursowej. 
Stetoskop | Laryngoskop | Odzież Medyczna | Sprzęt Medyczny | OpenCart Dlaratownictwa.eu - MNC Poland © 2022